Pashimina al rabiya jument arabe-barbe 12,5%

SIRE n° 03 102 257 F